Transtema Group AB - Bokslutskommuniké 2020

1 januari - 31 december 2020  
onsdag, februari 10, 2021 - 08:30

Oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 414,1 Mkr (429,2), en minskning om 3,5 %. Organisk tillväxt, justerat för avyttrade dotterföretag, påvisar en ökning om 2,5 %. Jämfört med kvartal 3 ökade nettoomsättningen med 36 %. 

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,5 Mkr (48,8), vilket motsvarar 8,8 % (11,4) av netto­omsättningen. Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 21,3 Mkr (25,7), vilket motsvarar 5,2 % (6,0) av nettoomsättningen. 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99,3 Mkr (56,0), det operativa kassaflödet som andel av EBITA uppgick till 378 % (196). 

 • Den 1 november startade leveransen av fältservice i Telias nät i norra Sverige och cirka 200 nyanställda servicetekniker samt projektörer arbetar idag med att leverera tjänster till Telias kunder i nya regioner. Idag täcker Transtema hela Sverige och når hela Sveriges befolkning inom cirka 60 minuter.

Januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 404,8 Mkr (1 497,2), en minskning om 6,2 %. Justerat för avyttrade dotterföretag en minskning om 5,5 %.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 129,8 Mkr (136,5), vilket motsvarar 9,2 % (9,1) av netto­omsättningen. Röelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 54,6 Mkr (45,0), vilket motsvarar 3,9 % (3,0) av nettoomsättningen.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,1 Mkr (73,9), det operativa kassaflödet som andel av EBITA uppgick till 196 % (12). Nettoskulden inklusive leasingskuld som andel av EBITDA uppgick till 1,0 (1,7).
   
 • Ett antal stora prestigeaffärer har tecknats under 2020, bland annat drift och underhåll för 3GIS, samt förnyat och utökat drift och underhållsavtal med Telia.
   
 • Under året har fokus varit på Transtemas kärnaffär, förbättrat kassaflöde samt ökad lönsamhet. Vidare har arbete lagts ned på att minska komplexitet och risk i koncernens struktur.